Algemene voorwaarden Webwinkel


Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u

gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden

bevat belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u

verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment

nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1. Definities

1.1. Brouwer Mobility Store: gevestigd te Lent en ingeschreven bij de Kamer van

Koophandel onder registratienummer 90024842 handelend onder de naam

Brouwer Mobility Store.

1.2. Website: de website van Brouwer Mobility Store, te raadplegen via

www.brouwerMobilitystore.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

1.3. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of

bedrijf een Overeenkomst aangaat met Brouwer Mobility Store en/of zich

geregistreerd heeft op de Website.

1.4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Brouwer Mobility Store

en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal

onderdeel uitmaken.

1.5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Brouwer Mobility

Store zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk

schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende

aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet

voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Brouwer Mobility

Store slechts bindend, indien en voor zover deze door Brouwer Mobility Store

uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke

product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden

ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige

voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het

meest gunstig is.

Artikel 3. Prijzen en informatie

3.1. Alle op de Website en in andere van Brouwer Mobility Store afkomstige

materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders

vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het

sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten

in het bestelproces apart worden weergegeven.

3.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.

Brouwer Mobility Store kan echter niet garanderen dat alle informatie op de

Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op

de Website en in andere van Brouwer Mobility Store afkomstige materialen zijn

dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

3.4. Brouwer Mobility Store kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor

(kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst

4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de

Klant van het aanbod van Brouwer Mobility Store en het voldoen aan de daarbij

door Brouwer Mobility Store gestelde voorwaarden.

4.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt

Brouwer Mobility Store onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de

aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet

is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

4.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de

Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Brouwer

Mobility Store het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste

gegevens zijn ontvangen.

4.4. Brouwer Mobility Store kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen

of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten

en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de

Overeenkomst. Indien Brouwer Mobility Store op grond van dit onderzoek

goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd

om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering

bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 5. Registratie

5.1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via

het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.

5.2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en

wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is

zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar

wachtwoord.

5.3. Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt

geheim te houden. Brouwer Mobility Store is niet aansprakelijk voor misbruik

van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich

aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt

via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico

van Klant.

5.4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van

onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te

wijzigen en/of Brouwer Mobility Store daarvan in kennis te stellen, zodat

Brouwer Mobility Store gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 6. Uitvoering Overeenkomst

6.1. Zodra de bestelling door Brouwer Mobility Store is ontvangen, stuurt Brouwer

Mobility Store de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel

gestelde zo spoedig mogelijk toe.

6.2. Brouwer Mobility Store is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren

van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

6.3. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst

omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn

de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is

overeengekomen of is vermeld, zullen producten in ieder geval binnen 30

dagen geleverd worden.

6.4. Indien Brouwer Mobility Store de producten niet binnen de overeengekomen

termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval

akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de

Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

6.5. Brouwer Mobility Store raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren

en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur

schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

6.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd,

gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien

uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als

Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van

de producten.

6.7. Brouwer Mobility Store is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke

kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer

leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden

en het product kosteloos te retourneren.

Artikel 7. Herroepingsrecht

7.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon

die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

7.2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Brouwer

Mobility Store binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave

van redenen, kosteloos te ontbinden.

7.3. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem

aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen,

of:

 als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de

dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste

product heeft ontvangen;

 als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of

onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde,

de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

 bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende

een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem

aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

7.4. Klant dient de retourkosten zelf te dragen, indien deze kosten hoger zijn dan

het reguliere posttarief geeft Brouwer Mobility Store een raming van deze

kosten. De verzendkosten die door Klant zijn gemaakt bij de aankoop van het

product worden niet begrepen onder de kosten voor het retourneren en

blijven voor eigen rekening van Klant.

7.5. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan

met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en

het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de

kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is

dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel

zou kunnen.

7.6. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die

het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat

dan toegestaan in het vorige lid.

7.7. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde

termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te

zenden aan Brouwer Mobility Store, of op andere ondubbelzinnige wijze aan

Brouwer Mobility Store kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet.

Brouwer Mobility Store bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst

van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product

terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel

gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het

modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor

herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden naar:

Brouwer Mobility Store

Lentse Tuinstraat 26

6663BH, Lent

7.8. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk,

doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden

terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft

betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering

dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Brouwer Mobility Store de

bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij

Brouwer Mobility Store aanbiedt het product zelf af te halen, mag Brouwer

Mobility Store wachten met terugbetalen tot Brouwer Mobility Store het product

heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft

teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

7.9. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst

informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht

en een eventuele gewenste procedure vermeld.

7.10. Het herroepingsrecht geldt niet voor:

 Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht

overeenkomstig specificaties van de Klant;

Artikel 8. Betaling

8.1. Klant dient betalingen aan Brouwer Mobility Store volgens de in de

bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te

voldoen. Brouwer Mobility Store is vrij in de keuze van het aanbieden van

betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van

betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op

de dag na levering.

8.2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze,

nadat hij door de Brouwer Mobility Store is gewezen op de te late betaling en

Brouwer Mobility Store de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om

alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van

betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de

wettelijke rente verschuldigd en is Brouwer Mobility Store gerechtigd de door

hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot

€ 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende €

5.000,- met een minimum van € 40,-. Brouwer Mobility Store kan ten voordele

van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 9. Garantie en conformiteit

9.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet

handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Brouwer

Mobility Store een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt,

onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.

9.2. Brouwer Mobility Store staat er voor in dat de producten voldoen aan de

Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke

eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de

totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of

overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Brouwer

Mobility Store er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan

normaal gebruik.

9.3. Een door Brouwer Mobility Store, fabrikant of importeur verstrekte garantie

doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond

van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.

9.4. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan

dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt

Brouwer Mobility Store daarvan in kennis te stellen.

9.5. Indien Brouwer Mobility Store de klacht gegrond acht, worden na overleg met

Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale

vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid

gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

Artikel 10. Klachtenprocedure

10.1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande

garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening

van Brouwer Mobility Store, dan kan hij bij Brouwer Mobility Store telefonisch, per

e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de

Algemene Voorwaarden.

10.2. Brouwer Mobility Store geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval

binnen 10 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien

het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan

zal Brouwer Mobility Store binnen 10 dagen na de ontvangst van de klacht, de

klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij

verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van

Klant.

10.3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een

klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken

via http://ec.europa.eu/odr/.

Artikel 11. Persoonsgegevens

11.1. Brouwer Mobility Store verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op

de Website gepubliceerde privacy statement.

Artikel 12. Slotbepalingen

12.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

12.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt

voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding

van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse

rechter in het arrondissement waar Brouwer Mobility Store gevestigd is.

12.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast

dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen

zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen,

waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de

oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

12.4. Onder "schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie

per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit

van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen

hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Brouwer Mobility Store

Lentse Tuinstraat 26

6663BH, Lent

Telefoon: 024-3243988

E-mail: winkel@brouwerMobilitystore.nl

KvK-nummer: 90024842

Btw-nummer: 865186182B01